Office: 303 Baum, 7B- 4, 5607 Baum Boulevard, 15206

Phone: 412-624-2791

Fax: 412-648-1086

Email: stellkj@pitt.edu