Office: 323 Salk Pavilion

Phone: 412-648-8173

Email: lig55@pitt.edu